Top > ZakkiCho > QemuKvmWrongKeymap

日本語キーボードの場合:

  1. ゲストOS起動時のqemu-system-x86_64にオプション -k ja をつける
  2. ゲストOS上でloadkeys jp106などを実行

で解決。

(2013-07-29)

Tag: QEMU KVM キーマップ loadkeys qemu-system ゲストOS ロケール 日本語